РАСА БОГОВ

Антропологический детектив

За контакти с автора:

УПАДЪКЪТ НА БЯЛАТА РАСА

Вячеслав Михайлович Жуков е руски изследовател в областта на генетичните наследствени болести, възникващи в резултат от приспособяването на човека към условията за просъществуване на планетата Земя. През 2007 година в Москва г-н Жуков публикува своя труд „Раса от Богове” („Раса Богов”), в който той поддържа теорията за инволюцията, подобно на учени като Василиев, Виталиев, Кремо, Белов и др.
Вячеслав Жуков допълнително разширява представата за инволюционните процеси, протичащи във Вселената. В тази насока през март 2010 година пак в Русия излиза книгата му „Упадъкът на Бялата Раса???” („Закат Белой Расы???”, Москва, 2010), която се явява естествено продължение на неговите изследвания в същата тази област. Противно на еволюционната теория, която води народите към гибел през ХХІ век, Жуков задълбочава изследванията си, обосновавайки се с фундаменталното действие на Втория закон на термодинамиката. Той доказва, че Вторият закон на термодинамиката действа в материалния свят и е в пряка връзка с мутациите на човешкия дух, но също така при устремяване на хората към високи божествени ценности, то неговото влияние изчезва.
По данни на популационната генетика преди 130 хиляди години след поредната глобална катастрофа, в началото на новия пореден цикъл, на земното кълбо са се запазили 10 хиляди единици от човешкия вид. (Takahata N., Satta Y. Evolution of the primate lineage leading to modern humans: Phylogenetic and demographic inferences from DNA sequences // PNAS 1997 94:4811-4815.), при това цялото човечество тогава е съставено само от бели хора. (Д’Адамо П.,Уитни К. «4 группы крови, 4 пути к Здоровью». Минск, 2001) По данни на А.Трачевски (Учебник истории. С-Петербург изд. К.Л. Рикера) в 1889г. по земното кълбо са живеели общо 1,55 милиарда души – като частта на белите народи се равнява на 655 млн. души. Жълтата раса е представена със 600 млн., а черната с 300 млн. население. Към днешно време количеството на белите народи се смалява до 470 млн. души, докато жълтата и черната раса нарастват до 6,5 милиарда. Ще рече, че цветнокожото население за този период се е увеличило седем пъти.
По скромни прогнози на световните демографи към 2025 година населението по земното кълбо ще стигне 18 милиарда, което прави напълно възможен вариантът на апокалипсиса. Белите народи са застрашени от пълно изчезване в средата на ХХІ век, без дори да има апокалипсис или пък употреба на оръжия за масово унищожение.
Теорията на Вячеслав Жуков гласи, че преди 130 хиляди години на Земята е съществувала само Бялата Раса и от нея са се сформирали общо 8 хиляди хетерозиготни народи, стоящи на различни духовни стъпала в инволюционната стълбица. Има народи, както и отделни люде, които все още духовно богати се стремят към съзидание, но също така има и други, които вследствие на своето духовно падение вече приближават границата с животинския свят, водейки един животински, паразитен начин на живот, подготвяйки се за прехода към някой друг низш вид. В резултат на мутациите на божествения дух хората се превръщат в доминантни хетерозиготни форми, разрушавайки и осквернявайки всичко около себе си. В резултат на отказа от творчески, съзидателен труд, присъщ на Космическия Разум, и прехода към низши паразитни и потребителски форми на съзнание – търговия, лихвен процент, замърсяване на околната среда, изчерпване на невъзобновяеми енергийни ресурси и т.н, от разумния човек постоянно се отделят упадъчни форми, постепенно доближаващи се до маймунския свят, а с времето слизащи и още по-ниско в инволюционната стълбица. Жуков застъпва гледището, че само разумният човек е носител на част от Космическия съзидател и неговата родина се явява Северът.
Авторът е подредил огромен научен материал, доказващ невъзможността от самопроизволно възникване на живота от неживата материя и даже изказва противоположната теза, че точно обратно – живата тънка божествена енергия в резултат от действието на ентропията поражда неживата материя във Вселената. Снытников В. Н.2006, (Мирзоян, 1980, с. 65)., «Биология развития», Скоттом Ф. Гилбертом, (1993 (Т. 1), с. 146) ;(1995 (Т. 3), с. 309), (Головин, 2000, с. 36)., Хэм и др., 2000, с. 115, (Рэфф, Кофмен, 1986, с. 31), Лункевич, 1960, с. 382), Северцов, 1987, с. 194–195)., Иван Климишин 2009)
Според Жуков мутациите са винаги доминантни и вредни. Той описва един генетичен хетерозиготен механизъм по формирането на цветнокожите от основния хомозиготен ствол на бялата раса. Хетерогенезата потвърждава по един абсолютен начин действието на ентропията. Обосновавайки се с данни от популационната генетика, авторът напомня, че е настъпило време по създаване на организация, която да провежда целенасочени мероприятия по спасяване на белите народи. Белите народи измират и с оглед на тази критична ситуация е необходимо международното изграждане на „Съюз за спасение на измиращите европейски народи”.

Тезиси на Вячеслав Михайлович Жуков:

1. Да се признае в настоящия момент, че еволюционната теория на Чарлз Дарвин е нанесла огромни вреди по отношение запазване на разумното човечество, водеща го към гибел.
2. Да се признае, че в нашата Вселена неумолимо действа Вторият закон на термодинамиката – Законът на ентропията. Той се проявява само на материално равнище. На духовно ниво на човек е дадено право на избор, дали да еволюционира нагоре към Създателя, дали да инволюционира надолу, натрупвайки отрицателна карма, попадайки под действието на ентропията.
3. Да се признаят за несъстоятелни моноцентристката и полицентристката теории за възникването на човечеството в Африка и Азия.
4. Да се признае за най-правдоподобна моноцентристката теория за възникване на първоначалните бели хора върху Руската платформа.
5. Да бъде признато, че само съзидателния творчески труд и високите морални качества – такива като способност за труд и творчество по подобие на Твореца, чест, съвест, добрина, любов към ближния, презрение към лъжата, любов към родината, към семейството, към Бога, съхраняват човечеството като разумно. Приближаването на човечеството към паразитически, неограничено-потребителски форми на битие води до инволюция на душите и вследствие на това превръщането на хората в животни, още веднъж потвърждавайки древната ведическа концепция за кармата на душата.
6. Отчитайки прираста на земното население – от една страна скокообразното нарастване на цветнокожите, а от друга, намаляването на бялото човечество за един век с 200 млн. души, с тенденция да измре съвсем в средата на ХХІ век, то е необходимо в кратки срокове да се създаде мрежа от международни организации по спасяване на измиращите бели народи.

Антон РАЧЕВ
Русе, януарий 2012 година

Сайт создан в системе uCoz